Magunkról

Kulcsszó optimalizált, hatékony online marketing

A Facebook mára nélkülözhetetlen egy cég életében. A Facebook népszerűsége miatt mára elengedhetetlen eleme kell, hogy legyen egy cég marketing stratégiájának. Ennek egyszerű az oka, mert lényegében minden korosztály megtalálható a felhasználói között, így könnyedén elérheted a célcsoportodat.

bővebben


Adatvédelmi Szabályzat

 

http://www.felicityreklam.hu

weboldal látogatói és felhasználói részére.

ADATKEZELÉS

A www.felicityreklam.hu (a továbbiakban: Honlap) és az azon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtója és Üzemeltetője, a Friendshop Market Kft. (Cg. ; 01-09-184132, székhely: 1063, Budapest Szinyei Merse u 10.); (a továbbiakban Szolgáltató), az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Felicityreklám honlap szolgáltatás részeként, illetőleg az azzal összefüggésben folytatott adatkezeléssel kapcsolatban. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), a személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. Évi CXIX. Törvény alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk). a postai szolgáltatásokról

szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”), a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló, 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban GDPR) szellemében és alkalmazásával, azokban megfelelve jár el.

 1. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük a Felicityreklám szolgáltatásban, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján.

 

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;

 

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél;
 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

13/A §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.).

 1. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, és ez milyen hatással lehet rád?

 

Szolgáltatásunk használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cooki-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk az eszközödön, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, hogy javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a szolgáltatásnyújtásunk biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem a felhasználó adja meg, hanem mi gyűjtjük rólad szolgáltatás igénybevétele során. Nálunk kezelt adataid alapján profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem. Ebbe a körbe tartozik az IP címed, az általad online felületeink böngészésére használt eszközök típusa, operációs rendszere, a használt böngésző típusa, és egyéb technikai jellemzői, a honlapon eltöltött idő mennyisége, kattintások száma és helye, a meglátogatott honlap aloldalak adatai. Alkalmazunk továbbá olyan programokat, amelyek megjegyzik, hogy mikor léptél be utoljára az online felületeinkre, és eltárolják bejelentkezési adataidat, hogy a legközelebbi visszatéréskor felismerjék azokat és gyorsabbá tegyék a belépést.

 1. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

Név: Friendshop Market Kft. Székhely: 1063, Budapest Szinyei Merse u 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-184132; Adószám: 24820637-1-42;
Elektronikus elérhetőség: deli.judit@gmail.com

Nyilvántartásba vevő Hatóság: Fővárosi Törvényszék Bírósága

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, vállalkozásokat veszünk igénybe, melyekkel a jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

 

 

Adatfeldolgozó neve és

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással

 

címe

érintett adatok köre

 

 

 

 

 

 

 

Számol- lak Bt. 1156,

Adatkezelő

Az 1-es pontban felsorolt

 

megbízásából könyvelési

 

Budapest, Sárfű u 11.

feladatok ellátása

adatok

 

 

 

 


 1. Ki az Adatkezelő adatvédelmi felelőse és mik az elérhetőségei?

Az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.

 1. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataidat az Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a 3. pontban megnevezett adatfeldolgozónak, az ott részletezett szerint továbbítjuk.

 1. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

  1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat milyen célram mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át honnan származnak a kezelt adataid. Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 10.000Ft/alkalom
  1. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

 

  1. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
  1. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

 

  1. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja másik szolgáltatónak. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap-tiltakozás esetén 15 nap- alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli jogi indokait a Felhasználóval. A kérelmet elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (deli.judit@gmail.com) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő.
  1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor az adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. Hozzájárulásodat elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (deli.judit@gmail.com) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben vonhatod vissza.

 1. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530, Budapest, Pf.:5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 1. Hogyan kezeli a Szolgáltató az adataidat és hogyan tároljuk adataidat?

 

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat- fő szabály szerint- nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő kap információkat. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki azt az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.

Tárolás: Elekronikusan és papír alapon

8.   Kik jogosultak megismerni az adatokat?

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, akik ezzel összefüggésben végeznek feladatot, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személynek nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha a Bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szolgáltatót az adat továbbítására, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.).

  1. Weboldalon történő ajánlatkérés

 

 1. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
 1. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.


Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím az esetleges számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

 

Kezelt adatok köre

 

Az adatkezelési adatok konkrét célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

 

 

 

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

 

 

 

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

 

 

 

IP cím

Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. Ajánlatkérés leadása

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön ajánlatkérését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és az esetleges számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.Az adatkezelés időtartama:a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.


 1. Ajánlatküldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy a honlapon keresztüli ajánlatkéréskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot, ajánlatkérést tartalmazó elektronikus üzenetek, információk küldése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel az ajánlatkéréskor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha ajánlatot szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek ajánlatot küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

 

 

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött ajánlatkérés, szakmai információ célba érjen.


Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adat kategóriánként és adatkezelési célonként külön- külön meghatározzuk.

 1. Számla kiállítás

 

Adatkezelés célja: a számla bizonylat kiállítása

Kezelt adatok köre: A Felhasználó által megadott név, számlázási cím, céges számla
esetén: Vállalkozás neve, székhely címe, adószáma.

Adatkezelés jogalapja: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166 § (1) bekezdése

Adatkezelés időtartama: a törvény által aktuálisan előírt időtartam idejéig

Adattárolás módja: papír alapú számla

 1. Sütik (cookie-k)

 

A süti (cookie) egy betűkből és számokból álló információs csomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek, minden a szerver felé irányított kérés alkalmával. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására.

További információ: Wikipedia.org – http sütik

A sütik törléséről további tájékoztatást az alábbi helyeken találhat:

Sütik törlése Microsoft Edge böngészőben
Sütik törlése Internet Explorer böngészőben
Sütik törlése Mozzilla Firefox böngészőben
Sütik törlése Google Chrome böngészőben
Sütik törlése Apple Safari böngészőben

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával, megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.


Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Süti beállítások módosítása menüpontban, vagy a böngészőjének Beállítások menüpontjában bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Google Analytics

A Honlapon tett látogatások során – az ezekről való tudomásulvételt követően – egy vagy több cookie-t azaz, egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató érintett számítógépére, amelyek révén a Honlapra a látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analitycs rendszerén keresztül történik.

Ezeket a cookie-kat csak egyes ablakok látogatása esetén küldi el a Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát Szolgáltató ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

További információ: www.google.com/analytics

Munkamenet (session) azonosítók

A Szolgáltató a felhasználás könnyítése érdekében, session azonosítókban tárolja el a felhasználó belépési adatait, annak érdekében, hogy azt a felhasználás során ne kelljen


rendszeresen újra és újra megadni. A session érvényességi ideje 2 óra. További információk: Wikipedia.org – Munkamenet (session)

Ezeket az azonosítókat, az előbb definiált célon kívül a Szolgáltató másra nem használja.

14. Adatfeldolgozók

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Tárhelyszolgáltató:

 

Név / cégnév:

Unas Online Kft.

Székhely:

Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Telefon:

+36 99 200-200

E-mail:

unas@unas.hu

 

 

 

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint Tarhely.eu Szolgáltató Kft.-nél elhelyezett tárhelyen/szerverén találhatók meg. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint Tarhely.eu Szolgáltató Kft.-nél elhelyezett tárhelyen/szerverén találhatók meg.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

 1. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 1. változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

 1. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

 1. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 1. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden általában elvárható óvintézkedést.

A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


15. Egyebek

A Szolgáltató a Felhasználó aktivitásáról aktivitásokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett. tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan megváltoztatását.

Szolgáltató a felelősségbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) A GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A Módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.